NAGRODY ALICJA 2003 PRZYZNANE
17.02.2004

ALICJA to doroczna nagroda Twojego STYLU za innowacje i usługi finansowe najbardziej przyjazne społeczeństwu i korzystne dla budżetów gospodarstw domowych.

Nagroda została przyznana już po raz dwunasty przez niezależne jury.
W latach 1992 - 1996 jurorom przewodniczył prof. Leszek Balcerowicz, następnie prof. Marek Belka, a od roku 2001 - Hanna Gronkiewicz - Waltz.

W skład jury wchodzą także:

- Anna Achmatowicz-Schwendimann - Redaktor naczelna TS;
- Maria Wiśniewska - była Prezes Pekao S.A. , Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych,
- Jerzy Baczyński - Redaktor naczelny Polityki,
- Krzysztof Bień - Zastępca Redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej,
- Prof. dr hab. Antoni Kantecki, Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH
- Prof. dr hab. Ryszard Ławniczak, Doradca Prezydenta RP ds. ekonomicznych
- Andrzej Nartowski, komentator finansowy TS, Redaktor naczelny Gazety Bankowej
- Witold Woźniak, Prezes Zarządu Wydawnictwa Bauer


Alicje 2003 otrzymali:


mBank (ramię detaliczne BRE Banku) - za Supermarket Funduszy Inwestycyjnych,

Supermarket, dostępny dla posiadaczy rachunków w mBanku, ułatwia inwestowanie w fundusze, oferując jednostki uczestnictwa funduszy różnych TFI, należących do różnych kategorii. Inwestycja są zwolnione z większości opłat i prowizji (z tytułu nabywania i umarzania jednostek). Wszystkie operacje dokonywane są z eKonta w mBanku. Strony www mBanku i mLinia zapewniają nieprzerwany dostęp do informacji o inwestycjach. Na stronach www dostępne są portfele inwestycyjne mBanku. Ponadto Supermarket rozwija wartościowe akcje edukacyjne. Supermarket ma obecnie 26 tysięcy klientów.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia za ubezpieczenie Femina

Femina to innowacyjne ubezpieczenie nowotworu złośliwego sutka jako dodatek do standardowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Suma ubezpieczenia z tytułu nowotworu złośliwego sutka jest odrębna i wynosi 30 000 zł; już po rozpoznaniu nowotworu wypłata wynosi 9 000 zł i wzrasta w miarę postępów choroby do 15 000, 21 000 lub 30 000. Umowa zawierana jest na rok z możliwością przedłużania jej do ukończenia przez ubezpieczoną 65. roku życia. Niezależnie od funkcji ochronnej, ubezpieczenie Femina spełnia ważną rolę edukacyjną.


Inteligo (PKO bp) za kartę Inteligo Visa Electron z Sercem.

Rok 2003 przyniósł w Polsce wysyp kart affinity, wydawanych przez banki na rzecz uczelni wyższych, przedsięwzięć humanitarnych, a ostatnio - instytucji kulturalnych. Bardzo chwytliwym pomysłem jest karta Inteligo Visa Electron z Sercem, wydawana do konta Inteligo: część przychodu banku z transakcji bezgotówkowych dokonywanych kartą jest przekazywana na rzecz Programu Budowy Polskiego Sztucznego Serca. Posiadacz karty nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

Nagroda specjalna Alicja 2003


Koalicja na rzecz polecenia zapłaty

Polecenie zapłaty (ang. direct debit), czyli rozliczenie bezpośrednie to usługa korzystna dla klienta (dłużnika), wierzyciela, a także systemu bankowego, niemniej jej upowszechnienie postępuje z oporami. Dla ich przezwyciężenia zawiązała się - z inicjatywy Związku Banków Polskich - koalicja instytucji skądinąd konkurujących z sobą, tu jednak współdziałających w przedsięwzięciach organizacyjnych i oświatowych. W skład koalicji weszli operatorzy sieci telekomunikacyjnych i telewizji, oraz instytucje finansowe:
• PTK Centertel, operator sieci Idea,
• Polkomtel, operator sieci Plus,
• Polska Telefonia Cyfrowa, operator sieci Era,
• Telekomunikacja Polska,
• Netia ,
• Telefonia Dialog,
• Canal + Cyfrowy, operator platformy cyfrowej Cyfra +
• ABN AMRO Bank (Polska),
• Bank Handlowy w Warszawie,
• BRE Bank,
• Deutsche Bank Polska, oraz
• Krajowa Izba RozliczeniowaALICJA jest już trendem! Nagroda rozdzielana jest oszczędnie i trafnie. Lista osiągnięć nagrodzonych w jedenastu edycjach odzwierciedla intuicję jurorów, skłonnych do premiowania rozwiązań sprzyjających krzewieniu w społeczeństwie nawyków oszczędzania i inwestowania oszczędności. Werdykty służą umocnieniu społecznego zaufania do systemu bankowego, instytucji finansowych i pieniądza, wskazują kierunki rozwoju usług finansowych, rekomendują najlepsze z nowości, pozwalają przezwyciężać naturalną nieufność klientów wobec nowoczesnych i nowatorskich form usług. ALICJA pomogła wylansować konta osobiste, karty płatnicze, kredyty mieszkaniowe, prywatyzację, fundusze inwestycyjne, elektroniczne usługi finansowe.
W latach 1992 - 2002 nagrody przypadły 18 instytucjom (niektórym kilkakrotnie): bankom, towarzystwom ubezpieczeń życiowych i majątkowych, funduszom inwestycyjnym. Potrzeba wyróżniania osiągnięć wyjątkowych, wywierających korzystny wpływ na życie społeczeństwa, wykreowała po kilku latach kategorię nagród specjalnych, wieńczących osiągnięcia wywierające korzystny wpływ na życie społeczeństwa. Przypadły one do tej pory zaledwie 7 instytucjom (pierwszą otrzymał NBP za denominację).
ALICJA jest najstarszą w Polsce, a zapewne pierwszą w świecie nagrodą konsumencką dla instytucji finansowych. W odróżnieniu od licznych, ostatnio bardzo modnych naśladownictw, ALICJA nie jest nagrodą za najlepszy, produkt; nie też jest konkursem lub rankingiem, a laureaci nie ponoszą opłat.


«