Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Bauer Media

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych będących przedsiębiorcami w rozumieniu odrębnych przepisów i osób występujących w imieniu kontrahentów w ramach relacji biznesowych utrzymywanych z Bauer Media

Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest BAUER MEDIA SP Z O. O. SPÓŁKA JAWNA, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, KRS 0000063238, REGON 016435688, NIP 1132271570 (dalej: „administrator”).
Dane kontaktowe
BAUER MEDIA SP Z O. O. SPÓŁKA JAWNA, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa,

Źródło Danych
Dane zostały pozyskane bezpośrednio lub od kontrahenta Bauer Media jako dane osobowe organu odpowiedzialnego za zaciąganie praw i zobowiązań w imieniu tego podmiotu lub osoby kontaktowej odpowiedzialnej koordynację wykonania umowy.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane będą przetwarzane w celu:

  • doprowadzenia do zawarcia i wykonania czynności poprzedzających zawarcie umowy z jedną z drukarni tj. BPW lub BPC – w tym ofertowania, udziału w przetargach,
  • podstawą prawną przetwarzania jest realizacja uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych
  • udostępnienia danych podmiotowi, którego oferta została zaakceptowana w toku procesu negocjacji, podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit. b RODO (przetwarzanie w związku z wykonywaniem czynności prowadzących do zawarcia umowy)
  • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Pani/Pana mocodawcą umową / świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń
  • zarządzania relacjami z podmiotem jaki Pani/Pan reprezentuje, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług w ramach uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych

Okres przez który dane będą przechowywane
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
Dane osobowe nie będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom w związku realizacją usprawiedliwionego celu Administratora danych w postaci windykacji należności.

Przekazywanie danych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową/świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne – bez podania danych osobowych przedstawiciela strony Umowy, nie jest możliwe zawarcie umowy/świadczenie usług.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.