Klauzula obowiązku informacyjnego dla kontrahentów

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WYDAWNICTWA BAUER DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W RAMACH WSPÓŁPRACY BIZNESOWEJ W TYM W ZWIĄZKU Z ZAWIERANIEM UMÓW Z WYDAWNICTWEM BAUER

Administratorem danych osobowych – w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”) – jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, KRS 0000881250, NIP 5272644323, REGON 142734203, nr rej. BDO 000024975 (dalej: „administrator” lub „Wydawnictwo”).

Dane kontaktowe: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, kontakt@bauer.pl

Inspektor Ochrony Danych
Administrator w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wyznaczył Inspektora Ochrony Danych dostępnego pod adresem iod@bauer.pl. Możesz skontaktować się z naszym IOD we wszelkich kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych mających miejsce w Wydawnictwie.

Źródło danych osobowych
Dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie lub od Twojego pracodawcy lub podmiotu, który reprezentujesz w związku z nawiązaniem współpracy z administratorem. W ramach tej współpracy Twoje dane osobowe mogą być również pozyskiwane z publicznych rejestrów dotyczących przedsiębiorców tj. CEIDG lub KRS.

Zakres przetwarzanych danych osobowych
Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie Twoje imienia, nazwiska, oraz danych kontaktowych tj. numeru telefonu, adresu email, stanowiska, oraz informacji o reprezentowanym przez Ciebie podmiocie. Jeśli jesteś przedsiębiorcą to Administrator przetwarza również informacje na twój temat jakie znajdują się w rejestrach publicznych. Jeśli jesteś pełnomocnikiem to Twoje dane osobowe przetwarzane są w zakresie jaki wynika z tego pełnomocnictwa, może to być nr PESEL.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu:
1. doprowadzenia do zawarcia i wykonania czynności poprzedzających zawarcie umowy a także realizacji tej umowy i kontaktu w związku z jej wykonaniem (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
2. realizacja obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. np. dla celów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
3. zapewnienia zgodności z wewnętrznymi regulacjami grupy Bauer Media w tym wykonywania nadzoru korporacyjnego i analiz ryzyka (m.in. opisanych w art. 5 niemieckiego prawa o dochowaniu należytej staranności w łańcuchu dostaw).4. ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Twoim mocodawcą umową / świadczonymi usługami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
5. utrzymywania profesjonalnej/biznesowej relacji ze swoimi dostawcami w tym wewnętrznej segmentacji oraz analizy potrzeb dostawców, przyszłych dostawców co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)
6. utrzymania integralności własności, aktywów i systemów firmy co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
7. prowadzenia marketingu produktów i usług w ramach uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),
8. zapobiegania działalności przestępczej, oszustwom i niewłaściwemu wykorzystaniu naszych produktów, usług, aktywów i sieci IT co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
9. zarządzania umową co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)
10. monitoringu korzystania z naszych systemów i sieci IT w celach bezpieczeństwa IT, zgodnie i w granicach dozwolonych przez obowiązujące prawo co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

Okres przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy /świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Dane osobowe nie będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Twoich danych osobowych są: upoważniony personel Administratora, podwykonawcy Administratora, spółki powiązane, oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w szczególności firmy świadczące usługi IT i wsparcia technicznego, współpracujące kancelarie prawne i podatkowe, firmy marketingowe, audytorzy zewnętrzni, firmy windykacyjne, tłumacze i inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora), które muszą mieć dostęp do danych, w celu wykonania swoich obowiązków. Podmioty te będą miały dostęp do Twoich danych wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym.

Przekazywanie danych poza EOG
Niektórzy spośród dostawców administratora mają siedzibę poza terytorium EOG tj. np. w Stanach Zjednoczonych. Wydawnictwo dba, w związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. W przypadku Stanów Zjednoczonych gwarancje te wynikają w szczególności z decyzji Komisji Europejskiej przyjętej 10 lipca 2023 r., dotyczącej przyjętych przez Stany Zjednoczone Ram Ochrony Danych UE-USA” (ang. EU-US Data Privacy Framework). W pozostałych przypadkach przekazanie danych do państwa trzeciego odbywa się wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w art. 46-49 RODO, w szczególności w oparciu o standardowe klauzule umowne.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje CI także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową/świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne – bez podania danych osobowych przedstawiciela strony Umowy, nie jest możliwe zawarcie umowy/świadczenie usług.