Prasa jest skuteczna

Siła marki

Wydawnictwo Bauer to największy wydawca prasy w Polsce. Jego udział w sprzedaży magazynów to 56%. Rocznie sprzedajemy niespełna 250 milionów egzemplarzy.

Nasze tytuły są zrzeszone w siedmiu segmentach, w większości z nich mamy liderów czytelnictwa oraz sprzedaży. Większość z nich to usankcjonowane marki o atrybutach jakościowych czy wysokiej świadomości.

Przewagą Wydawnictwa Bauer jest duże portfolio, bo mamy w nim aż 38 stałych tytułów. Wydajemy pisma w segmentach, które nie mają odpowiedników na rynku lub niewielką konkurencję – pisma poradniczo-rozrywkowe magazyny telewizyjne, komputerowe, młodzieżowe. Zapewniamy więc szerokie i efektywne dotarcie, którego nie jest w stanie zaoferować konkurencja. Magazyny nie odbiegają znacząco zasięgiem od innych mediów tradycyjnych. Czas jednak, by były planowane tak jak inne media – w sposób zdywersyfikowany. Tworząc mediaplan w oparciu o 10-12 tytułów możemy osiągnąć wysokie parametry zasięgu, skutecznie konkurując z innymi mediami.

Gwarantujemy też elementy jakościowe – wizerunek, precyzyjne targetowanie, kontekst do reklamy, który działa jako wzmocnienie insightu konsumenckiego. Będziemy także koncentrować się na client service, by reagować szybko, kreatywnie i zgodnie z potrzebami klienta.

Nasze czasopisma każdego dnia inspirują, radzą i dostarczają rozrywki milionom czytelników w Polsce.

słownik mediowy

 • Główne wskaźniki czytelnictwa

  CCS (Czytelnictwo Cyklu Sezonowego)
  Procent respondentów, którzy czytali lub przeglądali co najmniej jedno wydanie danego czasopisma w ciągu:
  – ostatniego miesiąca (dla tygodników),
  – ostatnich 3 miesięcy (dla dwutygodników),
  – ostatnich 6 miesięcy (dla miesięczników i dwumiesięczników)

  COP (Czytelnictwo Okresu Periodyczności)
  Procent respondentów, którzy czytali lub przeglądali czasopismo w okresie jego aktualności, to jest w ciągu:
  – ostatniego tygodnia (dla tygodników)
  – ostatnich 2 tygodni (dla dwutygodników)
  – ostatniego miesiąca (dla miesięczników)
  Wskaźnik wykorzystywany do analiz struktury czytelników zanim wprowadzono wskaźnik SCPW

  CDT (Czytelnictwo w Dni Tygodnia)
  Charakteryzuje, jaki procent respondentów czytał lub przeglądał wydanie dziennika z konkretnego dnia tygodnia.

  CPW (Czytelnictwo Przeciętnego Wydania)
  Podstawowy miernik zasięgu (czytelnictwa) tytułu. Używany w liczeniu media-planów (jako AIR – z ang. Average Issue Readership). Wyliczany w oparciu o pytanie o liczbę czytanych wydań spośród ostatnich 4 (LCW4).
  (liczba respondentów, którzy przeczytali 1 wydanie czasopisma x ¼ +liczba respondentów, którzy przeczytali 2 wydania x ½ + liczba respondentów, którzy przeczytali 3 wydania x ¾ +liczba respondentów, którzy przeczytali wszystkie 4 wydania) / liczba wszystkich respondentów

  SCPW (Statystyczne Czytelnictwo Przeciętnego Wydania)
  Miernik zasięgu pokrewny wskaźnikowi CPW.

 • Główne pojęcia związane z dystrybucją prasy

  Średni nakład jednorazowy

  Liczba egzemplarzy kontrolowanego tytułu prasowego podzielona przez liczbę wydań w danym okresie.

  Formy rozpowszechniania

  Do rozpowszechniania pism płatnych zalicza się:

  • sprzedaż ogółem, na którą składa się:
   1. sprzedaż egzemplarzowa,
   2. sprzedaż egzemplarzowa e-wydań,
   3. prenumerata wydawnicza indywidualna,
   4. prenumerata wydawnicza wielu egzemplarzy,
   5. prenumerata kolpolterska,
   6. prenumarata e-wydań,
  • inne płatne formy rozpowszechniania
  • rozpowszechnianie bezpłatne, a w przypadku pism branżowych płatnych – rozpowszechnianie płatne razem, stanowiące sumę egzemplarzy rozdanych lub rozesłanych bezpłatnie.

  Do sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych zalicza się:

  • egzemplarze sprzedane przez wydawcę lub za pośrednictwem kolporterów osobom prawnym,
   fizycznym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, w okresie przewidzianym
   do sprzedaży egzemplarzowej wydania będącego przedmiotem sprzedaży, po cenie ustalonej przez
   wydawcę, umieszczonej na egzemplarzu, zwanej dalej „ceną egzemplarzową”,
  • w przypadku egzemplarzy sprzedanych w pakiecie dwóch albo większej liczby aktualnych wydań
   kontrolowanych tytułów prasowych – sprzedaż tylko tego kontrolowanego tytułu prasowego
   wchodzącego w skład pakietu, pod którego nazwą pakiet wprowadzany jest do kolportażu, z
   zastrzeżeniem że sprzedaż dokonywana jest przez wydawcę lub kolportera osobom fizycznym,
   osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej w okresie
   przewidzianym dla sprzedaży egzemplarzowej tego tytułu i w cenie będącej sumą ceny
   egzemplarzowej najdroższego z nich oraz co najmniej 30% ceny egzemplarzowej pozostałych pism
   pakietu; sprzedaż pozostałych pism pakietu zalicza się do innych płatnych form rozpowszechnienia,
   nawet wówczas, gdy rozpowszechnianie części albo wszystkich pozostałych pism tworzących pakiet
   następuje po ich pełnej cenie egzemplarzowej,
  • w przypadku sprzedaży pakietu tego samego wydania drukowanego i e-wydania kontrolowanego
   tytułu prasowego – wyłącznie sprzedaż wydania drukowanego, jeżeli nastąpiła po cenie nie niższej niż
   cena egzemplarzowa tej formy wydania, zaś e-wydanie nie stanowi wówczas którejkolwiek formy
   rozpowszechniania kontrolowanego tytułu prasowego w rozumieniu niniejszego regulaminu i jako
   takie, nie może być wykazywane w deklaracjach ZKDP.

  Do prenumeraty wydań drukowanych zalicza się:

  • prenumeratę wydawniczą indywidualną,
  • prenumeratę wydawniczą wielu egzemplarzy,
  • prnumeratę koloprterską.

  Do innych płatnych form rozpowszechniania zalicza się:

  • egzemplarze, za które wydawca otrzymał nie mniej niż 30% ceny egzemplarzowej danego wydania:
  • nie spełniające warunków określonych w ust. 2 lub 4,
  • sprzedane innemu odbiorcy w celu dodania do innego kontrolowanego tytułu prasowego – w liczbie nie większej niż zadeklarowane rozpowszechnianie tego tytułu,
  • sprzedane innemu odbiorcy w celu dodania do niekontrolowanego tytułu prasowego – w liczbie nie większej niż udokumentowane, w sposób przewidziany w par. 18 ust. 3 lit. g), rozpowszechnianie tego tytułu,
  • dostarczone z odroczonym terminem potwierdzenia zamówienia (zapłaty),
  • sprzedane przez wydawcę lub za jego wiedzą przez inny podmiot, w tym kolportera, a następnie rozpowszechnione w ramach ceny sprzedawanych towarów lub usług bądź rozpowszechnione nieodpłatnie (np. dodane przy zakupie, rozdane w środkach komunikacji, hotelach, udostępnione do czytania w punktach usługowych, lokalach gastronomicznych, przychodniach i innych miejscach powszechnie dostępnych, itp.),
  • sprzedane przez wydawcę na podstawie umów barterowych w zamian za towary lub usługi.
 • Główne pojęcia poligraficzne i drukarskie

  Apla
  W poligrafii jednolita powierzchnia druku; w plastyce – jednolite tło ciemnego koloru.

  DTP (ang. desktop publishing)
  Komputerowe przygotowanie do druku materiałów do publikacji poligraficznej i/lub elektronicznej (cyfrowej).

  Kolumna
  Jedna strona publikacji.

  Layout
  Kompozycja układu strony publikacji, określająca m.in. rodzaj i wielkość czcionki, akapity, interlinie, stałe elementy graficzne itp.

  Nakład
  Ilość publikowanych jednorazowo egzemplarzy.

  Pagina
  Liczba wskazująca numer strony.

  Szpigiel
  Schemat jednego numeru czasopisma, pokazujący umiejscowienie poszczególnych materiałów redakcyjnych i form reklamowych.

  Tinta
  Jednolite jasne tło.

  Winieta
  Pasek tytułowy, zawierający m.in. logo, hasło przewodnie, numeru, datę, cenę pisma.

 • Główne pojęcia związane z reklamą prasową

  Advertorial (inaczej artykuł sponsorowany)
  Materiał reklamowy nawiązujący formą do materiału redakcyjnego, oznaczony jako materiał promocyjny.

  Brasilian cover
  Reklama na okładce (format rozkładówki) z dodatkowym skrzydełkiem wielkości strony zagiętym do wewnątrz pisma.

  DPS (ang. double page spread) tzw. rozkładówka
  Materiał reklamowy opublikowany na sąsiadujących stronach (praw+lewa).

  Editorial
  Część pisma tworzona przez zespół redakcyjny.

  FPC (ang. full page color)
  Reklama prasowa (w kolorze) wielkości jednej strony.

  French door/cover/gate
  Reklama prasowa na okładce pisma „ukryta” pod skrzydełkami rozchylanymi na zewnątrz pisma.

  Insert
  Materiał promocyjny, reklamowy w postaci ulotki lub folderu wrzucany/wklejany do czasopisma.

  Reklama konsekutywna

  Reklama występująca na bezpośrednio następujących po sobie stronach.

  Reklama kontekstowa
  Reklama umieszczona przy materiale redakcyjnym, który nawiązuje treścią do reklamowanego produktu/usługi.

  Reklama teaserowa
  Reklama, która przed przekazaniem komunikatu właściwego angażuje odbiorcę, wykorzystując jego ciekawość, do odkrycia jej przesłania docelowego.

  Z-gate
  Reklama (format rozkładówki) „ukryta” pod okładką z dodatkowym skrzydełkiem odchylanym w przeciwnym kierunku niż pismo.

 • Główne wskaźniki i pojęcia mediowe

  Zasięg kampanii (Reach)
  Zasięg całkowity; część grupy docelowej, która co najmniej raz zetknie się z reklamą w danym czasie.

  Współczytelnictwo
  Grupa czytelników danego pisma, którzy stanowią jednocześnie grupę czytelników innego pisma. Może to być również grupa osób, deklarujących czytanie dwóch różnych pism jednocześnie.

  Rate Card
  Ceny cennikowe, przed rabatem.

  OTS1+, 2+, 3+… (Opportunity To See)
  Odsetek osób z grupy celowej, do których kampania dotarła co najmniej 1 raz, co najmniej 2 razy, co najmniej 3 razy…

  Zasięg efektywny (Effective Reach)
  Odsetek osób z grupy celowej, do których kampania dotarła przynajmniej tyle razy, ile potrzeba do zapamiętania przekazu reklamy.

  Zasięg wyłączny pisma
  Odsetek osób z grupy celowej, które są czytelnikami pisma (grupy pism) A i nie są czytelnikami pisma (grupy pism) B

  Affinity
  Współczynnik stosowany do określania stopnia dopasowania danego tytułu do grupy docelowej.

  Obliczany jako iloraz zasięgu danego tytułu w grupie docelowej i zasięgu w grupie odniesienia (np. w całej populacji)
  Affinity > 100 – medium dopasowane do grupy docelowej (nadreprezentacja grupy docelowej wśród czytelników danego tytułu)
  Affinity < 100 – medium niedopasowane do grupy docelowej

  Affinity = Zasięg ( %) w grupie celowej / Zasięg (%) w grupie odniesienia (np. w całej populacji) * 100

  GRP (Gross Rating Point)
  Z ang. Całkowity punkt oglądalności.
  Miara intensywności (siły) kampanii wyrażona jako suma oglądalności wszystkich emisji reklamy wśród grupy celowej. GRP to także iloczyn zasięgu kampanii i częstotliwości.

  GRP = Frequency x OTS1+

  Częstotliwość (Frequency)
  Przeciętna liczba kontaktów z kampanią w grupie celowej. Liczona dla respondentów, którzy widzieli co najmniej 1 emisję.

  Częstotliwość efektywna (Effective Frequency)
  Zakładana, minimalna ilość powtórzeń danej reklamy, o której sądzi się, że będzie skuteczna dla osiągnięcia celów komunikacji. Wyrażana w postaci liczby, np. 3+; co oznacza, że aby reklama efektywnie oddziaływała na klienta, powinna być obejrzana przez niego co najmniej trzy razy. Przeważnie efektywna częstotliwość jest wyznaczana teoretycznie. W zależności od danej sytuacji rynkowej, na podstawie doświadczeń wybiera się liczbę z przedziału od 1 do 9 w zależności od:

  • rodzaju medium, przekazu reklamowego ( czy jest nowy czy stary, ciekawy czy nie, trudny czy łatwy),
  • reklamowanego produktu (dobro szybkozbywalne czy nie),
  • marki (znana na rynku czy nie),
  • rodzaju kampanii reklamowej (promocja, launching, podtrzymanie sprzedaży (follow up),
  • działalności konkurencji,
  • perceptywości grupy docelowej.

  Wyznaczenie efektywnej częstotliwości jest kluczowym momentem w planowaniu kampanii reklamowych. Podjęcie decyzji, czy reklamę należy powtórzyć, co najmniej 3 czy 4 razy dziennie, decyduje o zupełnie innym zasięgu kampanii

  CPI (Cost per Issue)
  Koszt kampanii na jeden sprzedany egzemplarz; liczony jako iloraz całkowitego kosztu kampanii oraz sumy rozpowszechniania płatnego razem magazynu lub dla wszystkich wydań dziennika, w których umieszczone były reklamy.

  CPP (Cost per Point)
  Koszt zbudowania jednego punktu GRP (zasięgu kampanii)(Cost per Rating Point).

  CPP = Całkowity koszt kampanii / (Reach w % x 100)

  CPT (Cost per Thousand)
  Koszt dotarcia kampanii do 1000 osób z grupy celowej, którzy zobaczą przynajmniej jedna emisję reklamy.

  CPT = Całkowity koszt kampanii x 1000 / Reach w % x liczebność grupy celowej

  CPTC
  Koszt jednej reklamy w 1000 sprzedanych egzemplarzy.

  CPTC = Cena jednej reklamy / ilość sprzedanych egzemplarzy x 1000

Prezentacja Korporacyjna Bauer 2017

Magazyny to nieodłączny uczestnik rynku mediów Bauer

Partnerzy