Dalsze wzrosty w segmencie motoryzacyjnym. Auto Moto: najwyższa œrednia od szeœciu lat!