Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych będących przedsiębiorcami w rozumieniu odrębnych przepisów i osób występujących w imieniu kontrahentów w ramach relacji biznesowych utrzymywanych z Bauer Media Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, KRS 0000881250, NIP 5272644323, REGON 142734203, nr rej. BDO 000024975 (dalej: „administrator”). Dane kontaktowe Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, Źródło Danych Dane zostały pozyskane bezpośrednio lub od kontrahenta Bauer Media jako dane osobowe organu odpowiedzialnego za zaciąganie praw i zobowiązań w imieniu tego podmiotu lub osoby kontaktowej odpowiedzialnej koordynację wykonania umowy. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Dane będą przetwarzane w celu:

  • doprowadzenia do zawarcia i wykonania czynności poprzedzających zawarcie umowy z jedną z drukarni tj. BPW lub BPC – w tym ofertowania, udziału w przetargach,
  • podstawą prawną przetwarzania jest realizacja uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych
  • udostępnienia danych podmiotowi, którego oferta została zaakceptowana w toku procesu negocjacji, podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit. b RODO (przetwarzanie w związku z wykonywaniem czynności prowadzących do zawarcia umowy)
  • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Pani/Pana mocodawcą umową / świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń
  • zarządzania relacjami z podmiotem jaki Pani/Pan reprezentuje, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług w ramach uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Dane osobowe nie będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom w związku realizacją usprawiedliwionego celu Administratora danych w postaci windykacji należności.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową/świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne – bez podania danych osobowych przedstawiciela strony Umowy, nie jest możliwe zawarcie umowy/świadczenie usług. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.