KWARTALNY BIULETYN INFORMACYJNY WYDAWNICTWA BAUER
14.11.2005

KWARTALNY BIULETYN INFORMACYJNY WYDAWNICTWA BAUER
Listopad 2005


MAGAZYNY LUKSUSOWE

PANI
Magazyn notuje 40% przyrost w przychodach z reklamy. W pierwszych trzech kwartałach 2005 r. miesięcznik zarobił 13,7 mln. PLN.

Wyniki czytelnictwa miesięcznika są coraz lepsze, zmieniając układ rankingu magazynów luksusowych. W pierwszych 3 kwartałach przeciętna liczba czytelników Pani wzrosła o 6%, podczas gdy większość tytułów z segmentu w tym samym okresie zanotowała spadki.


TWÓJ STYL
Magazyn notuje od lat najwyższe i stabilne wyniki sprzedaży, czytelnictwa oraz przychodów z reklam. Czytelnictwo na poziomie 1 256 tys., choć tylko z niewielką dodatnią dynamiką w 3 kwartałach 2005 – 1%, uwydatnia dystans do konkurencji w segmencie magazynów luksusowych, które w większości notują spadek liczby czytelników.

W 3 kwartałach 2005 r. miesięcznik sprzedawał średnio 249 tys. egz. i zanotował 1% wzrost w por. do analogicznego okresu ubiegłego roku


Dane na podstawie:
 Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych, I-IX 2004 i 2005
 ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne, I 2005 – VII 2005, z wyjątkiem Świata Kobiety: tu dane własne od relaunchu (lipiec - listopad 2005)
 PBC General, SMG/KRC A Millward Brown Company, COW, grupa celowa: wszyscy, fale: I – IX 2004 i 2005


MAGAZYNY KOBIECE I

TINA
Tina to od maja ubiegłego roku tytuł numer jeden w segmencie popularnych tygodników dla kobiet. W ciągu 9 miesięcy tego roku jako jedyny tytuł w segmencie zanotował wyraźny, 22-procentowy wzrost średniej sprzedaży egzemplarzowej do poziomu 450 tys. egzemplarzy. Pozostałe tytuły w segmencie notują wyraźne spadki.

Tina jest również jedynym tygodnikiem poradniczym, który notuje wyraźny wzrost czytelnictwa. W okresie I-IX 2005 tygodnik czytało przeciętnie 2 550 tys. osób - o 19% więcej niż w tym samym okresie przed rokiem.

W okresie I-IX 2005 Tina osiągnęła przychody reklamowe na poziomie 15,6 mln. PLN co dało największy w segmencie tygodników poradniczych 62% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2004 r.

ŚWIAT KOBIETY
Poradnicze miesięczniki dla kobiet, podobnie jak tygodniki popularne, również zostały dotknięte spadkiem czytelnictwa i sprzedaży, z wyjątkiem lidera segmentu.

Nowy od lipca miesięcznik numer jeden w segmencie - Świat Kobiety, przebił sprzedażą swoich konkurentów: Claudię, Poradnik Domowy, Olivię i Dobre Rady, osiągając według danych wydawcy średni wynik ze sprzedaży 5 pierwszych numerów na poziomie ponad 530 tys. egz., i powiększa dystans do byłego lidera segmentu – Claudii, która od stycznia do lipca 2005 zanotowała średnią sprzedaż o prawie 100 tys. niższą niż Świat Kobiety po re-launchu.

W III kwartale br. magazyn odnotował przychody reklamowe w wysokości 3,6 mln. PLN. To aż 276% więcej niż w III kwartale 2004.

MAM DZIECKO
Drugi, najlepiej sprzedający się magazyn w segmencie czasopism dla rodziców, ale już bardzo blisko pierwszego tytułu Mamo to ja, od którego dzieli go zaledwie kilka tys. egzemplarzy średniej sprzedaży. Średnie rozpowszechnianie płatne za okres I-IX 2005 wyniosło 103 tys. egz. Był to wynik o 45% lepszy niż w tym samym okresie poprzedniego roku i jednocześnie najwyższy wzrost w segmencie.

Do 319 tys., wzrosła przeciętna liczba czytelników Mam Dziecko - aż o 116% więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Również wyniki reklamowe odnotowały wysoką dynamikę. W ciągu 9 miesięcy miesięcznik zarobił 3,4 mln. PLN, co dało 19-procentowy wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem.


MAGAZYNY KOBIECE II

W I-III kwartale 2005r. – zarobiły 23,8 mln PLN, o 32% więcej niż trzech kwartałach ubiegłego roku

ŻYCIE NA GORĄCO
Lider wśród tygodników kobiecych wg ilości sprzedanych egzemplarzy. Średnia sprzedaż tygodnika w okresie sty-lip’05 wyniosła 665 tys. egz.
Czytelnictwo wynosi 3,1 mln i wzrosło o 3%.
Przychody reklamowe w pierwszych trzech kwartałach 2005 roku wyniosły 8,6 mln PLN (wzrost o 11%).


CHWILA DLA CIEBIE
W I-III kwartale 2005 tygodnik odnotował 22% wzrost przychodów z reklam w porównaniu z analogicznym okresem 2004r., z wynikiem 6,8 mln PLN. Pierwsza pozycja w rankingu czytelnictwa tygodników kobiecych – 3,34 mln – wzrost o 6%.

TWOJE IMPERIUM
Przychody reklamowe wzrosły o 66% i wyniosły 4,01 mln PLN.
W falach styczeń – wrzesień 2005 czytanie Twojego Imperium deklarowało 1,09 mln osób.
Sprzedaż egzemplarzowa w okresie styczeń – lipiec 2005 osiągnęła średnią wartość 386 tys. egzemplarzy.


ŚWIAT SERIALI
Sprzedaż egzemplarzowa wzrosła o 16% i osiągnęła wartość 157 tys. egzemplarzy w okresie styczeń – lipiec 2005. Wpływy reklamowe wzrosły o 46% (507 tys. PLN) a czytelnictwo o 22% (280 tys. czytelników).


TAKIE JEST ŻYCIE
Takie jest Życie zanotowało 94% wzrost przychodów reklamowych, wyniosły one 916 tys. PLN. Dynamika czytelnictwa na poziomie 12% – 816 tys. czytelników (styczeń – wrzesień 2005). Sprzedaż egzemplarzowa wyniosła 139 tys. o 10% więcej niż w analogicznym okresie 2004r.


BELLA RELAKS, REWIA
Bella Relaks wzrost wpływów z reklamy o 40% - 1,4 mln PLN. Średnia sprzedaż Rewii– najmłodszego tygodnika w wydawnictwie - wyniosła w okresie styczeń – lipiec 2005 r. 292 tys. egzemplarzy (ukazuje się od marca 04).


Dane na podstawie:
 Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych, styczeń –wrzesień 2004/2005
 ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne, styczeń – lipiec 2004/2005
 PBC General, SMG/KRC A Millward Brown Company, COW, grupa celowa: wszyscy, fale: styczeń – wrzesień 2004/2005


MAGAZYNY MŁODZIEŻOWE

W I-III kwartałach 2005r. – zarobiły 16,1 mln PLN, o 13% więcej niż w pierwszych trzech kwartałach roku poprzedniego.

BRAVO
Lider wśród magazynów młodzieżowych: najwyższa sprzedaż – 263 tys. egzemplarzy; najwyższe przychody reklamowe 5,2 mln PLN i najwyższe czytelnictwo - 1,3 mln., wzrost o 14%.


BRAVO GIRL
Wzrost przychodów reklamowych o 34%. W trzech kwartałach 2005 przychody reklamowe wyniosły 3,8 mln. PLN. O 20% wzrosło czytelnictwo tytułu. W falach styczeń – wrzesień 2005 czytanie Bravo Girl deklaruje 723 tys. osób. Lider wśród magazynów dla dziewcząt. Sprzedaż magazynu – 187 tys. egzemplarzy.


BRAVO SPORT
Wzrost przychodów reklamowych o 66%. W 2005 r. przychody wyniosły– 2,04 mln PLN.
Średnia sprzedaż za okres styczeń – lipiec 2005 wynosi 126 tys. egz.
Czytelnictwo tytułu wyniosło 494 tys. osób i wzrosło o 11%.


TWIST
Sprzedaż wynosi 133 tys. egzemplarzy i wzrosła o 32%.
Czytanie Twista deklaruje 305 tys. czytelników, przychody reklamowe wynoszą 2,89 mln PLN.

FILIPINKA
Wzrost przychodów reklamowych o 9%, przychody za I-III kwartał 2005 r. wyniosły 2,2 mln PLN.
Analizując okresy styczeń –wrzesień 2004 vs styczeń – wrzesień 2005 czytelnictwo wzrosło o 9%.
Średnia sprzedaż Filipinki to 95 tys. egzemplarzy i jest o 41% wyższa.Dane na podstawie:
 Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych, styczeń – wrzesień 2004/2005
 ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne, styczeń – lipiec 2004/2005
 PBC General SMG/KRC A Millward Brown Company, COW, grupa celowa: wszyscy, fale: styczeń – wrzesień 2004/2005

MAGAZYNY MOTORYZACYJNE
W okresie od stycznia do września 2005 r. magazyny motoryzacyjne – „Motor” i „Auto Moto”- zarobiły ponad 9,9 mln PLN, o niemal 79% więcej niż w analogicznym okresie ub.r.

„AUTO MOTO”Czytelnictwo pisma w okresie od stycznia do września br. kształtuje się na poziomie niemal 769 tys. osób (2,6%), a średnia sprzedaż wynosi ponad 56 tys. egz. (I-VII 2005 r.).

„MOTOR”Czytelnictwo tygodnika wynosi niemal 506 tys. osób (1,7%, I-IX 2005 r.), co stanowi wzrost czytelnictwa aż o 85% (porównanie okresu I-IX br. do analogicznego okresu ub.r.).

Według danych ZKDP średnie rozpowszechnianie płatne „Motoru” w okresie I-VII 2005 r. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. utrzymuje się na wysokim poziomie i wynosi ponad 146 tys. egz., (co stanowi wzrost aż o 557%).

Przychody reklamowe tygodnika „Motor” po trzech pierwszych kwartałach br. są na poziomie niemal 8 mln PLN, co stanowi wzrost o ponad 276% (porównanie okresu I - IX br. do analogicznego okresu ub.r.).


MAGAZYNY KOMPUTEROWE

„CD ACTION”
Największy magazyn o grach komputerowych w Polsce. Lider sprzedaży, czytelnictwa i reklamy. Do lipca br. magazyn zanotował średnią sprzedaż na poziomie ponad 88 tys. egz.
Czytelnictwo magazynu jest wyższe niż w ubiegłym roku o 16% W okresie od stycznia do września 2005 r. „CD Action” czytany był przez ponad 539 tys. osób (1,8%). Również o niemal 15% wzrosły przychody reklamowe miesięcznika – do niemal 3,6 mln PLN po trzech kwartałach br.


„CLICK”
O ponad 33% wzrosły przychody z reklam magazynu „Click” – tj.: do niemal 1,2 mln PLN w okresie I-IX 2005 r. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Był to najwyższy wzrost w segmencie magazynów o grach komputerowych. Pod względem ich wysokości magazyn znalazł się na drugim miejscu w segmencie - po „CD Action”.

Źródło:
- Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych, I-IX ‘2004 i I-IX ‘ 2005
- ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne, I-VII ‘2004 i I–VII ‘2005
- PBC General, SMG/KRC A Millward Brown Company, COW, GC: wszyscy 15+, I-IX‘2004 i I-IX ‘2005


MAGAZYNY TELEWIZYJNE

W I-III kwartale 2005r. – zarobiły 61,4 mln PLN, o 27% więcej niż w trzech kwartałach ubiegłego roku

TELE TYDZIEŃ
Lider sprzedaży i czytelnictwa na rynku kolorowych magazynów – 1,2 mln egz. średnio sprzedanych egzemplarzy oraz 5,9 mln. czytelników.
W I-III kwartałach 2005 r. magazyn odnotował 28% wzrost przychodów reklamowych, które wyniosły 40,5 mln PLN.

TO I OWO
Tytuł zanotował wysoką dynamikę wpływów reklamowych zarabiając o 32% więcej niż w roku poprzednim – 6,6 mln PLN. Czytanie magazynu deklarowało 1,1 mln czytelników.

IMPERIUM TV
Tygodnik odnotował wzrosty na dwóch płaszczyznach – w czytelnictwie i w reklamie.
O 36% wzrosła liczba czytelników i wynosi 591 tys. a o 77% wzrosły wpływy reklamowe i wyniosły 1,8 mln. PLN w pierwszych trzech kwartałach 2005.

SUPER TV
W tym magazynie wzrosły wszystkie najważniejsze wskaźniki – średnia sprzedaż – o 13% - do 341 tys. egz., liczba czytelników do 495 tys. – o 6%, natomiast wpływy reklamowe wzrosły o 37% do poziomu 2,7 mln. PLN.

KURIER TV
O 29% wzrosły przychody reklamowe tytułu – do 3,1 mln. PLN w I-III kwartale 2005 r. Wzrosła również sprzedaż egzemplarzowa – do 299 tys. egz. tj. o 4%.

TELE MAX
Bardzo dynamicznie rozwijający się tytuł pod względem czytelnictwa i przychodów reklamowych. O 42% wzrosła liczba czytelników w pierwszych trzech kwartałach 2005 r. - do 369 tys., natomiast przychody reklamowe wzrosły aż o 84% - do 2,6 mln. PLN. Sprzedaż egzemplarzowa w analizowanym okresie wzrosła o 6% i wynosi 312 tys. egzemplarzy

Dane na podstawie:
 Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych, styczeń -wrzesień 2004/2005
 ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne, styczeń – lipiec 2004/2005
 PBC General, SMG/KRC A Millward Brown Company, COW, grupa celowa: wszyscy, fale: styczeń – wrzesień 2004/2005
«