Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych będących przedsiębiorcami w rozumieniu odrębnych przepisów i osób występujących w imieniu kontrahentów w ramach relacji biznesowych utrzymywanych z Wydawnictwem Bauer Sp. z o.o., Sp. j.

Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Motorowej 1, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413132, NIP 5272644323 (dalej: „administrator”).
Dane kontaktowe
Wydawnictwo Bauer sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Motorowej 1.
Inspektor Ochrony Danych – IOD@bauer.pl

Źródło Danych
Dane zostały pozyskane bezpośrednio lub od kontrahenta Wydawnictwa jako dane osobowe organu odpowiedzialnego za zaciąganie praw i zobowiązań w imieniu tego podmiotu lub osoby kontaktowej odpowiedzialnej koordynację wykonania umowy.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane będą przetwarzane w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenie usług zgodnie z umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
  • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Pani/Pana mocodawcą umową / świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń
  • zarządzania relacjami z podmiotem jaki Pani/Pan reprezentuje,
  • prowadzenia marketingu produktów i usług w ramach uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych

Okres przez który dane będą przechowywane
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
Dane osobowe nie będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom w związku realizacją usprawiedliwionego celu Administratora danych w postaci windykacji należności

Przekazywanie danych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową/świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne – bez podania danych osobowych przedstawiciela strony Umowy, nie jest możliwe zawarcie umowy/świadczenie usług.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.